Origin of Tetragrammaton – Huwawa

The origin of “Gods name” YHWH is found in the worlds most ancient writings – the Sumerian Epics of Gilgamesh. In one of the five epics the hero-king Gilgamesh travels to God’s Mountain to slay the Beast. The name of the Beast in original Sumerian is “Huwawa” (not Humbaba)

Huwawa

Huwawa – The Beast – The Age of The Taurus

“Gilgamesh and Huwawa” – the Oxford translation of the most ancient version of the Kish tablets: http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/cgi-bin/etcsl.cgi?text=t.1.8.1.5#

In this article I will show you how to pronounce the so-called “Gods name” YHWH, what it means and where it originally came from.

Y = YAH / YOH / YEH = GUDEA

Hebrew letter Yod is derived from the ancient God named Gudea. (Gods name is well transliterated in Swedish language as “Gud”)

The letter G later became letter J, wich is the same as I, wich finally became the letter Y.

Gud/God = Jud/Jod = Iud/Iod = Yud/Yod

Gudea = Judea = Iudea = Yudea

HWH = HUWAWA = THE BEAST HAWWÂH

H+W+H  =  HU+WAW+A  [hu:aoa’]   (Same as HAWWÂH /AVA/AVE/EVA/EVE)

The single “V” was originally pronounced as [vav] and the double letter of “W” is pronounced as [:uao], as in “WOW”.

The letter “H” placed at the end of a word is adding a short [a:] to the letter “Vav”. The letter “H” placed at the beginning of a word though, is pronounced as such .

Hebrew pronunciation: YA – HUWAH

Ancient pronunciation: YE-HUWAWA

Disturbing is it? Yes, to those that have the slightest interest in religion, this is very disturbing indeed, as it shows that the Hebrew God YHWH is not the most high creator of universe, but quite the opposite, The Beast. Not as the beast alone though, but in union with God, as the allegory of “Adam and Eve” or rather, as the “Beauty and the Beast”.

The Beast is simply the female figure Eve, which might be even more disturbing to many. However, the fact that Eve represents the Beast is not a secret, it’s acknowledged by all Abrahamic religions, although, today mostly by Islam. The Abrahamic religions contain not so many female figures, other than whores. (This word, by the way, comes from Nin – hur – saga.)

Huwawa – The Moon Goddess Ninhursaga

Ninhursaga was the origin of the beastly figure Huwawa, who later was called Hawwah, and finally, Ava/Eve. In the oldest Sumerian religion, Ninhursaga was one of the three divine entities (The Trinity), who descended on Earth through the almighty God “An”.

Ninhursaga was called by many names: Nintu, Mami, Inanna, “Mother of all the living” and “The great mother goddess”. But she was also called “The lady (mistress) of the mountain”. She actually lived on “God’s mountain”, and so did the figure “Huwawa”. Now again, God’s mountain is precisely where Gilgamesh travelled to slay the Beast.

Ninhursaga

Ninhursaga / Inanna / Mami – daughter of heavenly An.

YEWA is the combination of “Yod and Ewa”, and thus the modern “right” way of pronouncing the Tetragrammaton. Variations  of spelling are YAWE, or YAWA, and considering the original letter for Y is actually G, “gods name” would spell GEWA.

Beauty and the Beast – The Forbidden Fruit

Gods firstborn son, Enki, was once cursed by Ninhursaga for having eaten “forbidden plants” in her garden. Now, Enki is of course the forerunner of Adam in this story. The forbidden fruit however, is of another kind, of flesh and bone.

According to Abrahamic religions, and the Sumerian belief, the gods found the daughters of men beautiful, and they had sex with them (or raped them), and thereby the “Son of Man” was born, as a demigod. This is the origin of the “forbidden fruit” concept, not something you eat.

The extremely popular Hollywood scenario of a beautiful woman loving a beast, would that be the original story predating even Adam and Eve? And who would then be the true Beast and who would be the Beauty?

Beauty or Beast

The Beast is also Taurus – The Bull

In another version, on the same Kish Tablets, Gilgamesh is killing “The Bull of Heaven”. It is most likely that Huwawa and this Bull is the same mythological figure, namely the astrological star sign of Taurus.
The age of Taurus was between 4320 BC and 2160 BC, precisely the same period as the Sumerian culture. By killing the Bull, Gilgamesh put an end to the age of  Taurus, and welcomed the age of Aries the Ram (the age of Judah)

The Bull - The Beast

Gilgamesh killing The Beast, the Bull of Heaven, and marking the end of time and the beginning of a new world order, the age of Aries the Ram.

During the age of Aries the scriptures of the Sumerian religion were manipulated to better fit the people of the new world, who took this ancient religion as their very own. They put themselves as gods chosen people to rule over others. Still today people actually believe this to be true, and the game is working well for the self-chosen ones.

God has no name

The Tetragrammaton was never supposed to be pronounced, as it is not a name, neither is it a word. These four letters were originally derived from proto-Sumerian signs, showing the creation of man, as a celebration of The Creator.

The Most High force of the Universe is everything and everywhere, no name in this world would be worthy enough, yet, you can call “him” by whatever name you like. The spirit of God is to be felt within yourself, inside your own bodily temple.

Advertisements

Herren Gilgamesh

Det pågår stora förändringar i världen, på en skala som mänskligheten aldrig tidigare skådat. Den som söker en förklaring hittar ofta fram till ett antal olika konspirationer, men de grundläggande orsakerna finner man endast i mycket gamla sedvänjor. Endast genom våra allra äldsta skrifter kan man nå ett tillstånd av upplysning om vad som komma skall.

Gilgamesh eposet

Världens äldsta skrift – The Epics of Gilgames – är självaste originalet till otaliga religiösa skrifter och hjältesagor genom historien, författad omkring 2 600 f.k.

http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/cgi-bin/etcsl.cgi?text=c.1.8.1*#

En direktöversättning av Kish-tavlorna från Sumeriska till Engelska, från Oxford University. Undvik att läsa senare versioner från Akkad och Babylon. Originalskrifterna förvanskades nämligen genast.

Lertavlorna handlar om hjälten och guda-konungen Gilgames [‘gilgamesh’] i dennes jakt på hemligheten bakom evigt liv. I fem berättelser skildras bl a hur han reser till Gudarnas berg och dödar odjuret Huwawa [‘hovava’], hur han avlivar sin egen befolkning när de var “fulla av synd” (de ville inte lyda hans lagar), och han visar oss till och med “The Order of the Netherworld”, som är begynnelsen till begreppet The New World Order – Den Nya Världsorningen.

The New World Order

Den nya världsordningen eller, “De Nya Tingens Ordning” som det kallas i Bibeln, handlar om den värld som håller på att skapas för de flesta av oss, just i dessa tider. NWO är en ordlek från våra styrande, som älskar att driva med mänskligheten.

Etymologi av ordet nether: [nether – neother – neo – new]. Samtidigt så betyder ordet “neother” även “below” (under). Uttrycket Netherworld betyder i den bemärkelsen inget annat än Underjorden.

purgatory_2

Vad vi har att vänta

De kallar världsordningen för “neo” world order, men syftar egentligen på inget annat än ordets ursprungliga betydelse, som förstås är Netherworld Order – Underjordens Ordning.

Vad våra (själv-) utvalda ledare menar med den nya världsordningen är att allt som tidigare gällt nu ställs på sitt huvud – ett paradigmskifte – pyramiden ska vändas upp och ned.

Pyramider

Det finns mycket att säga om vad som avses med denna nya “nedre ordning”. Att överbefolkningen kommer att förpassas till dödsriket är min fulla övertygelse, men det finns två ytterligare aspekter:

1) Avfolkning – att förpassa en stor del av jordens överbefolkning till Dödsriket. (Ledtrådar: chemtrails, kvicksilver, fluorid, vaccin, medicin)

2) Mångudinnan – den nedre delen av världen som sedan urminnes tider haft månen som “ledstjärna” och symbol för sin religion, kommer att dominera världen i stället för den övre delen, som har sedan urminnes tider haft solen som ledstjärna och symbol. (Islam och Judendom grundades på tidigare religioner som dyrkade mångudinnan)

3) Feminismen – Pyramiden, Obelisken och den uppåtriktade triangeln är symboler för den patriarkaliska makten. Omvänt symboliserar den nedåtriktade triangeln kvinnan och det matriarkaliska. Norr och Söder- Upp och Ner – Solen och Månen – Man och Kvinna.

Intressant nog så sammanfaller alla tre med varandra och kan genomföras under samma form av världsordning. Månen representerar natten, mörkret och döden, men samtidigt även moder jord, det kvinnliga och mångudinnan Inanna/Isis/Selene.

Gudamänniskor och Människosöner

Gilgamesh har i berättelsen en följeslagare vid namn Enkidu. Han fick sitt namn efter guden Enki – den förste sonen till den allsmäktige guden An. Enkidu har en central roll i eposet som den förste “människosonen” (Son of Man). Han skapades av gudarna som följeslagare och slav till “gudasonen” Gilgamesh (Son of God).

I somliga religiösa skrifter kommer detta till uttryck i relationen mellan Man vs Goy. Enligt de judiska lärorna så skapade gudarna människan (Gilgamesh) till sin egen avbild. Sedan skapades “gentiles” (goyim) som slavar till människan, till människans avbild .

Sumerernas religion tillkom dock 2000-3000 år före Judendomen. En viss folkgrupp tog således Sumerernas berättelser till sin egen religion, utsåg sig själva till Guds utvalda folk och kallade andra människor för sina slavar.

Det (själv-) utvalda folket

Detta folk har alltsedan Babylons dagar manipulerat den ursprungliga sumeriska religionen till något helt annat. De har författat religiösa skrifter som verktyg för att styra över andra folk. I dessa skrifter har man infogat profetior som man just nu försöker att infria. Om de lyckas, så får vi en helt ny världsordning, där vi alla kommer att styras från ett enda land och en enda stad, av en regering med absolut makt över världens länder och folk.

De herrar och damer som styr vår planet stödjer allt vad de gör på gamla läror.

Vad värre är, så anser dessa människor att de är satta på jorden för att agera så väl skapare, som förstörare av både liv och materia. Detta faktum blir uppenbart för den som tar sig tid att läsa Gilgamesh eposet, och sedan jämför skrifterna med Bibeln, Koranen och Talmud, som alla är sprungna ur sagorna om Gilgamesh från Sumer.

zionist-pyramid

Lucifer – Enki / Jesus – Enkidu

The ultimate sacrifice of God was to send his beloved son from heaven to earth, to die for the sins of mankind. This story has been told throughout the ages, in different versions and in most parts of the world. But there is an original story behind them all, the oldest story ever written – The Epics of Gilgamesh, of the Kish tablets – containing five amazing epics about the ancient hero king Gilgamec, pronounced [‘gilgamesh’].

In this article I will refer to the Sumerian Flood tablets, the Bible, and the story of Gilgamesh, Enkidu and the Netherworld: http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/cgi-bin/etcsl.cgi?text=t.1.8.1.4# (Try to avoid the later Akkadian and Babylonian versions of these tablets, as they are all manipulated to better fit the history of a certain people.)

The Bull - The Beast

Gilgamesh slaying the Bull/the Beast, Huwawah, together with Enkidu, his follower.

Enki is Lucifer

Enki is one of the Trinity-Gods (Enki, Enlil and Ninhursaga), who first descended on earth. He was created by An, the One creator God, and was the first-born “Son of god”. Enki disobeyed his father and was punished for having saved mankind (yes), from destruction by a great flood. Therefore Enki was sent to the “Netherworld” (the underworld), to do repentance. One day he would rise again and return to his father’s side in the heavens.

In this story, the first to have ever been written, it seems pretty much as God’s ultimate sacrifice was his once beloved angel Lucifer (as we call him today). Lucifer was created by God, and he was thereby a Son of God. He disobeyed his father and got cast down to the underworld to do repentance, to one day be released again.

In the same story we recognize this Son of God as Jesus Christ, who saved mankind and who also got sacrificed by his father. There is both good and evil – light and darkness – in both Lucifer and Jesus. At least in the original scriptures. Apparently, they are both derived from the same source. Read on.

Enkidu is Jesus

“Enkidu” is a figure of the same ancient source – the Kish Tablets and the fourth epic of “Gilgames, Enkidu and the Netherworld”. In this part of the tablets, Enkidu was created by the Trinity-Gods (not by An) in the image of Man, as a “Son of Man”.

(This is why Genesis is telling about the creation of man i “our” image, as there were three gods involved, not one.)

Enkidu was sent by his Lord to the Netherworld to find the secret behind eternal life. Enkidu sacrificed himself and died in the underworld, after having committed all sins there was, despite of the many warnings from his Lord. But he was saved and returned to his master as a ghost. He then tells his master about the “Order of the Netherworld” or, as we call it today “the neo(-ther) world order” (N.W.O.)

(Etymology of the word ‘nether’ is from old English word ‘neoϷer’ from Greek word ‘neiothen’, which means neos and neo means “new”. Farfetched? Indeed, and exactly the way They want it, so that sleepy mankind wouldn’t understand.)

It seems pretty much as if the figure Enkidu was the forerunner of Jesus Christ, as he sacrificed himself and “died for all sins”, but got resurrected in the end and returned to his Lord.

In the same story, we recognize Enkidu as Lucifer, as he was sacrificed and sent to the underworld, for having committed great sins against his lords will, but got saved and released from the underworld.

Good and evil – light and darkness – in the same being, of the same source. (Not convinced? Read on…)

Good-Evil

Jesus and Lucifer – The Morning Star

Both Lucifer and Jesus were sent from heaven to earth to be sacrificed by their same father and creator, and both returned from the underworld. The Bible tells us about the Morning star belonging to Lucifer. In the same Bible the Morning star was given to Jesus Christ.

In Isaiah 14:12, the morning star clearly refers to Lucifer, as the angel of light falling from heaven, being cast down to earth. In Rev 22:16, Jesus identifies himself as the morning star, as he was given the star by God himself, in Rev 2:28.

Jesus and Lucifer seem to have been one and the same figure, both in the original scriptures, and if you look carefully, even in the scriptures of today.

Black Pope - White Pope

Both good and evil is gathered in One entity, just like the “Black Pope” and the “White Pope” of Rome.

This is how the game is still being played, on purpose, by the few who know about the truth – the so called “enlightened ones”. This knowledge is the very foundation of their secret societies and their satanic rituals.

Now, the Morning star and the Evening star is of course one and the same planet Venus. When seen in the morning it represents the “good light” of daytime (the sun), and when seen in the evening it represents the “evil darkness” of the night (the moon).

(By the way, ENKI is an anagram for the goddess NIKE, which is the prototype for Saint NICOLAS (Santa Claus), which is sometimes used as a NICKname for the DEVIL)

(While talking brands, the evil ARIMAN hides in the name of ARMANI)

NIKE is ENKI

All religions come from the Zodiac and the Elements

If you look beyond the oldest written stories, you will find that the origin of religion is found in the sky – the Sun, the Moon and the Stars – and of course also the elements – the Earth, the Wind, the Water and the Fire.

The twelve figures of the Zodiac are the original “Gods” of the Greek Pantheon, and also the origin of the “Twelve Tribes” of Israel, the “Twelve Apostles”, and the Twelve of anything else.

This is why religions all over the world seem to share the same concepts.

Zodiac - Grå

The Underworld

The origin of the underworld concept is very simple. Just go outside and watch the Sun moving across the sky. Then, when the Sun sets in the horizon and disappears, it has gone to the underworld – the netherworld – the world below. Same goes for the stars.

All water sources on Earth were once believed to be connected with this world below, as the seas, the rivers and the water springs all seem to reside under ground level. All water was therefore seen as an entrance to this hidden world.

This is why most gods representing the underworld are also gods over the waters. And now comes the Age of Aquarius, for the first time in an aeon, and along with it comes the Neo(-ther) World Order. It’s harvest time. Our self-nominated leaders here on earth will choose who lives and dies.

The “Divine” Plan of the Ages

An age lasts for about 2 000 years, and the age of Pisces belonged to Jesus and Christianity, just like the age of Aries the Ram belonged to Moses and Judaism. After each age comes “the end” and a new beginning.

For each new age the top of the pyramid is cut off and preserved for the coming new age. The rest are judged unworthy and undesirables, and are sentenced to “hell”. This process has already started.

Is your “Eye” open? If so, please tell others, because time is running out. The ultimate deception of mankind is near. You must understand that God is not involved in this process, only deceitful humans who want to rule the world.